موسسه دیده‌بان
 

جوایز و افتخارات

اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند

اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند

اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند

هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند

دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک

اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند

اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند

اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند

دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک

اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند

اولین کنفرانس بین‌المللی استراتژی برند