ترجمه دقیق متون فنی و تخصصی در زمینه آی‌تی از توانایی‌های تخصصی مؤسسه دیده‌بان آی‌تی است. دیده‌بان ترجمه هرگونه متنی از جمله کاتالوگ و بروشورهای سازمانی را توسط مترجمان متخصص خود در کمترین زمان و با بیشترین دقت انجام می‌دهد. در عصر حاضر که برافتادن مرز میان ملت‌ها یکی از شاخصه‌های آن است، نیاز به ترجمه بیشتر و بیشتر می‌شود و جایگزینی متن در زبان مبدأ به جای معادل آن در زبان مقصد و انتقال جان مطلب به مخاطب زبان مقصد یک توانمندی مهم محسوب می‌شود؛ تصور اینکه چه می‌شد اگر این مهارت در دنیای امروز وجود نداشت، اهمیت آن را به خوبی نشان می‌دهد.

به باور دیده‌بان در ترجمه باید با حفظ فرم و معنا، مصطلح‌ترین و نزدیک‌ترین معادل در زبان مبدأ انتخاب و به زبان مقصد منتقل شود. هرچند همانندی و مطابقت کامل بین هیچ دو زبانی وجود ندارد، ولی یافتن نزدیک‌ترین معادل در‌خصوص ترجمه بسیار مهم است. در دنیای ارتباطات اهمیت ترجمه چشمگیرتر است، چرا که افراد به واسطه این فن قادرند بر موانع زبانی و فرهنگی فایق آیند و ارتباطات مؤثری بین فرهنگ‌ها برقرار کنند. ترجمه علاوه‌بر ارتباطات از زمانی که کشورها و زبان‌ها با یکدیگر در تماس بوده‌اند در انتقال فرهنگ‌ها هم به کار می‌آید، زیرا زمانی که افراد نوشته‌های منسوب به ملتی را به زبان خود می‌خوانند با فرهنگ آن ملت آشنا می‌شوند.

مؤسسه رسانه‌ای دیده‌بان آی‌تی نیز با آگاهی از نقش پررنگ ترجمه در فضای رسانه‌ای امروز به این مهم همت گمارده و متون تخصصی شما اعم از متون علمی، فنی، خبری و تجاری را به فارسی برمی‌گرداند. دیده‌بان با این توانمندی خود می‌تواند شما را از آنچه در حوزه کاری‌تان و در مرزی فراتر از آنچه در آن قرار دارید، می‌گذرد، باخبر کند، دنیای شما را گسترش دهد و جهانی پهناورتر از آنچه می‌بینید را در ذهن‌تان ترسیم سازد. دیده‌بان تعهد و توانایی حرفه‌ای مترجمان خود را تضمین می‌کند. این مترجمان در انتخاب واژگان و چینش جملات خود بیشترین تلاش را صرف می‌کنند و محتوایی فهم‌پذیر را از زبان مبدأ استخراج می‌کنند و به زبان مقصد انتقال می‌دهند.

ترجمه دقیق متون فنی و تخصصی در زمینه آی‌تی از توانایی‌های تخصصی مؤسسه دیده‌بان آی‌تی است. دیده‌بان ترجمه هرگونه متنی از جمله کاتالوگ و بروشورهای سازمانی را توسط مترجمان متخصص خود در کمترین زمان و با بیشترین دقت انجام می‌دهد. در عصر حاضر که برافتادن مرز میان ملت‌ها یکی از شاخصه‌های آن است، نیاز به ترجمه بیشتر و بیشتر می‌شود و جایگزینی متن در زبان مبدأ به جای معادل آن در زبان مقصد و انتقال جان مطلب به مخاطب زبان مقصد یک توانمندی مهم محسوب می‌شود؛ تصور اینکه چه می‌شد اگر این مهارت در دنیای امروز وجود نداشت، اهمیت آن را به خوبی نشان می‌دهد.

به باور دیده‌بان در ترجمه باید با حفظ فرم و معنا، مصطلح‌ترین و نزدیک‌ترین معادل در زبان مبدأ انتخاب و به زبان مقصد منتقل شود. هرچند همانندی و مطابقت کامل بین هیچ دو زبانی وجود ندارد، ولی یافتن نزدیک‌ترین معادل در‌خصوص ترجمه بسیار مهم است. در دنیای ارتباطات اهمیت ترجمه چشمگیرتر است، چرا که افراد به واسطه این فن قادرند بر موانع زبانی و فرهنگی فایق آیند و ارتباطات مؤثری بین فرهنگ‌ها برقرار کنند. ترجمه علاوه‌بر ارتباطات از زمانی که کشورها و زبان‌ها با یکدیگر در تماس بوده‌اند در انتقال فرهنگ‌ها هم به کار می‌آید، زیرا زمانی که افراد نوشته‌های منسوب به ملتی را به زبان خود می‌خوانند با فرهنگ آن ملت آشنا می‌شوند.